Kon­fe­rencja pra­sowa przed 2. Pół­ma­ra­tonem Ra­dom­skiego Czerwca’76

Or­ga­ni­za­torzy 2. Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca’76, An­drzej Kosz­tow­niak, pre­zy­dent Ra­domia i Sto­wa­rzy­szenie „Bie­giem Radom!”, za­pro­sili ra­dom­skich dzien­ni­karzy na kon­fe­rencje pra­sową.
– Bieg ma przy­po­minać ważny mo­ment na­szej hi­storii – pod­kre­ślił An­drzej Kosz­tow­niak, pre­zy­dent Ra­domia. – Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca’76 zna­ko­micie łączy hi­storię ze sportem i mamy na­dzieję, że bę­dzie na­szym zna­kiem fir­mowym.
Pre­zy­dent Ra­domia za­pewnił, że wła­dzom miasta za­leży na tym, aby Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca’76 był co raz większą i bar­dziej po­pu­larną im­prezą.
– Wszelkie biegi, na świecie i w Polsce roz­ra­stają się. Także nasza im­preza jest co raz większa, co nas bardzo cieszy. I bę­dzie wy­jąt­kowo do­brze za­bez­pie­czona pod względem me­dycznym, bo­wiem prawie pięć­dzie­sięciu le­karzy wal­czyć bę­dzie o tytuł mi­strza Ma­zowsza w pół­ma­ra­tonie. Trzymam kciuki za po­godę, żeby uczest­nicy mieli okazję spraw­dzić kur­tyny wodne, przy­go­to­wane przez Wo­do­ciągi Miej­skie – za­koń­czył żartem Kosz­tow­niak.
Jednak to nie le­karza na trasie za­pewnią od­po­wiednie za­bez­pie­czenie me­dyczne. Za­dbają o to stra­żacy, wy­kwa­li­fi­ko­wani ra­tow­nicy me­dyczni oraz pie­lę­gniarki.
Ta­deusz Kraska, prezes Sto­wa­rzy­szenia „Bie­giem Radom!” pod­kre­ślił, jak dużą wagę or­ga­ni­za­torzy przy­wią­zali do kwe­stii hi­sto­rycz­nego tła biegu.
– In­stytut Pa­mięci Na­ro­dowej przy­go­tował wy­stawę oraz do­star­czył ko­miksy i gry hi­sto­ryczne, które roz­damy uczest­nikom biegów dzieci i wo­lon­ta­riu­szom – wy­ja­śnił Kraska. — Doktor Se­ba­stian Piąt­kowski, w czasie „Wie­czoru bie­gacza” opowie o wy­da­rze­niach Ra­dom­skiego Czerwca. Chcemy po­kazać, że pa­mię­tamy o tam­tych wy­da­rze­niach i prze­ka­zywać tę pa­mięć.
Przed­sta­wiono pro­gram 2. Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca’76. Im­prezę roz­pocznie Cha­ry­ta­tywna Mila, w której po­biegną między in­nymi uczest­nicy ro­bot­ni­czego pro­testu i liczna re­pre­zen­tacja głów­nego spon­sora huty szkła Trend Glass. Do­chód z Cha­ry­ta­tywnej Mili trafi do Sto­wa­rzy­szenia Ra­domski Czer­wiec 76 oraz do Sto­wa­rzy­szenia Ojca Pio.

Konferencja Prasowa przed Półmaratonem Radomskiego Czerwca 76