Dla wszyst­kich, którzy ukończą 2. Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca’76 sieć stacji kon­troli po­jazdów Au­toJet przy­go­to­wała nie­spo­dziankę. Za oka­za­niem me­dalu z biegu, otrzy­mamy upominek.

Jeden z na­szych part­nerów, sieć stacji kon­troli po­jazdów Au­toJet przy­go­tował dla wszyst­kich uczest­ników upo­minek. Po oka­zaniu me­dalu 2. Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca’76, w czasie prze­glądu tech­nicz­nego auta, wy­ko­na­nego w jednej ze stacji Au­toJet otrzy­mamy kupon na zakup pa­liwa o war­tości 20 zł oraz kupon do wy­ko­rzy­stania w myjni. Jeśli wła­śnie wy­ko­na­li­ście prze­gląd na­groda wcale wam nie prze­padnie. Au­toJet czeka na uczest­ników 2. Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca’76 przez cały rok!

Obok ra­dom­skiej stacji Au­toJet, przy ul. War­szaw­skiej, zlo­ka­li­zo­wany bę­dzie pierwszy punkt od­świe­żania. Stacje Au­toJet znaj­dują się w Ra­domiu, Ko­zie­ni­cach, Zwo­leniu i Pu­ła­wach. Do­dat­kowo Au­toJet przy­go­tował upo­minki dla najmłodszych.