Zo­stań fo­to­re­por­terem Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca’76!

Lu­bisz fo­to­gra­fować? Chcesz po­kazać swoje prace ca­łemu światu? Mamy dla Ciebie pro­po­zycję. Zo­stań fo­to­re­por­terem 2. Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca’76.

22 czerwca na uli­cach Ra­domia ro­ze­grany zo­stanie 2. Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca’76. Chcemy, aby było to wspólne święto wszyst­kich miesz­kańców miasta i każdy mógł mieć w nim swój udział. Mamy pro­po­zycję dla osób in­te­re­su­ją­cych się fo­to­grafią. Też mo­żecie pomóc w or­ga­ni­zacji biegu. Jeśli lu­bicie fo­to­gra­fować lub na­grywać filmy, i chcecie po­kazać swoje dzieła „w sieci” damy Wam szansę. Mo­żecie zo­stać fo­to­re­por­te­rami 2. Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca’76. Wy­po­sa­żymy Was w spe­cjalne iden­ty­fi­ka­tory i ze­staw ga­dżetów. Bę­dziecie mogli fo­to­gra­fować lub fil­mować z ja­dą­cego po­jazdu i tak zwanej zwyżki, pod­no­śnika ko­szo­wego dźwigu, czyli plat­formy na wy­się­gniku, która usta­wiona bę­dzie w naj­bar­dziej atrak­cyj­nych miej­scach trasy.

Na chęt­nych czekać bę­dziemy w biurze za­wodów, w so­botę, 21 czerwca, od godz. 17 do godz. 20. Mo­żecie zgła­szać się rów­nież po­przez In­ternet na adres or­ga­ni­za­tora: maratonczyk49​@​wp.​pl.