W so­botę za­pra­szamy na sym­po­zjum naukowe…

2. Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca’76 to nie tylko bieg. Or­ga­ni­za­torzy za­pla­no­wali szereg im­prez to­wa­rzy­szą­cych. Naj­waż­niejszą z nich bę­dzie sym­po­zjum na­ukowe. „Wie­czór bie­gacza” za­pla­no­wano na so­botę, 21 czerwca. Po­czątek o godz. 18. Wstęp wolny.

Wie­czór bie­gacza” roz­pocznie się od wy­kładu do­ty­czą­cego hi­storii wy­da­rzeń czerw­co­wych, którym po­świę­cony jest pół­ma­raton. Doktor Se­ba­stian Piąt­kowski wy­głosi wy­kład – Ra­domski Czerwiec’76. Ge­neza, prze­bieg, konsekwencje.

Po wy­kła­dzie po­świę­conym hi­storii za­pla­no­wano trzy wy­kłady do­ty­czące sportu i me­dy­cyny. O po­tędze umysłu w bie­gach dłu­go­dy­stan­so­wych mówił bę­dzie dr To­masz Ma­cie­jewski. Ko­lejnym pre­le­gentem bę­dzie dr Ro­bert Trze­śniewski, który omówi pierwszą pomoc przed­me­dyczną po za­słab­nięciu. To temat, który po­wi­nien za­in­te­re­sować każ­dego, nie tylko bie­gaczy. Na za­koń­czenie wie­czoru, dr Szczepan Wiecha przed­stawi bie­gacza od środka, wy­ja­śniając związek po­między tre­nin­giem, a fizjologią.

Wie­czór bie­gacza” za­pla­no­wano w hali Miej­skiego Ośrodka Sportu i Re­kre­acji w Ra­domiu, przy ul. Na­ru­to­wicza 9. Or­ga­ni­za­torzy za­pra­szają wszyst­kich chęt­nych, nie tylko uczest­ników 2. Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca’76 i bie­gaczy. Wstęp na wy­kłady jest wolny. Po­czątek, w so­botę, 21 czerwca o godz. 18.