Dla wszyst­kich bie­gaczy, którym po­dobał się do­ping pro­wa­dzony przed ro­kiem przez uczniów ra­dom­skich szkół mamy dobrą wia­do­mość. Młodzi ra­do­mianie po­nownie będą wspierać uczest­ników Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca’76.

W pierw­szej edycji Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca’76 dłu­go­dy­stan­sowcom ki­bi­co­wali na trasie uczniowie ra­dom­skich szkół pod­sta­wo­wych. Wielu uczest­ników, było pod wra­że­niem, go­rą­cego do­pingu mło­dych ra­do­mian. Or­ga­ni­za­torzy także w tym roku za­pro­sili naj­młod­szych miesz­kańców miasta do udziału w spor­towej im­prezie, która ma uczcić wy­da­rzenia z czerwca 1976 roku, gdy na ulice Ra­domia wy­szli ro­bot­nicy, aby za­pro­te­stować prze­ciwko pod­wyżkom cen żyw­ności. Wszystko wska­zuje na to, że w tym roku mło­dych ki­biców bę­dzie jeszcze więcej. Chęć po­mocy wy­ra­zili uczniowie dwu­dziestu szkół! Będą obecni na niemal całej dłu­gości trasy. Dzie­ciaki już przy­go­to­wują się do do­pingu. Za­po­wia­dają, że 22 czerwca, w dniu, w którym ro­ze­grany zo­stanie 2. Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca’76 nie będą oszczę­dzać gardeł i dłoni i po­sta­rają się, aby było jeszcze we­selej i gło­śniej niż przed rokiem.