2. Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca’76, ma szansę stać się im­prezą wy­zna­cza­jącą nowy stan­dard za­bez­pie­czenia me­dycz­nego biegów ulicz­nych. Wszystko za sprawą ra­tow­ników, obec­nych na całej trasie półmaratonu.

Dzięki uprzej­mości Ko­mendy Wo­je­wódz­kiej Pań­stwowej Straży Po­żarnej w War­szawie, w za­bez­pie­czeniu biegu, który ro­ze­grany zo­stanie w Ra­domiu, 22 czerwca, po­mogą słu­chacze Ośrodka Szko­lenia w Pio­nach. Stra­żacy po­sia­dają wiele umie­jęt­ności. Są między in­nymi wy­kwa­li­fi­ko­wa­nymi ra­tow­ni­kami me­dycz­nymi. Pomoc w or­ga­ni­zacji 2. Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca’76, bę­dzie dla nich okazją do prak­tycz­nego spraw­dzenia umie­jęt­ności, które na­byli w takcie kursu. Pięt­nastu strażaków-​ratowników po­jawi się na trasie oraz mecie biegu. W prak­tyce oznacza to, że ra­tow­nicy będą roz­miesz­czeni średnio co 1 ki­lo­metr. Do­dat­kowo bieg za­bez­pie­czać będą karetki.

- Nie tylko mó­wimy, o tym, że zdrowie jest naj­waż­niejsze – za­pewnia Ta­deusz Kraska, prezes Sto­wa­rzy­szenia „Bie­giem Radom!” i or­ga­ni­zator 2. Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca’76. – Po­ka­zu­jemy to w prak­tyce. Sądzę, że bę­dziemy pod tym względem wy­jąt­kowi. Tak duża liczba wy­kwa­li­fi­ko­wa­nego i od­po­wiednio wy­po­sa­żo­nego per­so­nelu na biegu nie jest często spo­ty­kana. Jed­no­cze­śnie mamy na­dzieję, że służby me­dyczne nie będą miały w czasie biegu zbyt wiele zajęć, a ich in­ter­wencje będą ogra­ni­czone do minimum.

Oprócz ra­tow­ników roz­miesz­czo­nych na trasie biegu, w stawce bie­gaczy znaj­dzie się kil­ku­dzie­sięciu le­karzy. W czasie 2. Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca’76, ro­ze­grane zo­staną bo­wiem I Mi­strzo­stwa Ma­zowsza Le­karzy w pół­ma­ra­tonie. Jednym z fa­wo­rytów walki o me­dale bę­dzie ra­domski sto­ma­tolog, Piotr Ka­niewski. Wśród uczest­ników mi­strzostw nie za­braknie zna­nych ra­dom­skich le­karzy, Piotra Achrem­czyka i Da­riusza Orczykowskiego.

***

Wciąż przyj­mo­wane są zgło­szenia do udziału w pół­ma­ra­tonie. Zgło­szeń można do­konać po­przez in­ter­ne­towy system, do któ­rego do­stęp znaj­duje się na stro­nach www​.po​lma​ra​ton​radom​.pl oraz www​.ma​ra​to​ny​pol​skie​.pl. Do­tych­czas, na li­ście star­towej zna­lazło się już ponad 1000 nazwisk.