W za­bez­pie­czeniu trasy po­mogą uczniowie klas mundurowych…

2. Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca’76 w za­myśle or­ga­ni­za­torów miał być wspólnym świętem wszyst­kich miesz­kańców miasta i re­gionu. Dla­tego cieszy tak liczna obec­ność wo­lon­ta­riuszy. W za­bez­pie­czeniu trasy po­mogą uczniowie klas mun­du­ro­wych z kilku placówek.

Trwają przy­go­to­wania do 2. Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca’76. Trasa, tak jak przed ro­kiem, pro­wa­dzić bę­dzie, przez cen­trum miasta. Jej dłu­gość wy­nosi 21 km i 97,5 metra. Aby za­pewnić bez­pie­czeń­stwo bie­ga­czom, ki­bicom i osobom po­stronnym, po­trzebna jest współ­praca ogromnej liczby służb po­rząd­ko­wych. Trasę za­bez­pie­czać będą ra­domscy po­li­cjanci, funk­cjo­na­riusze Straży Miej­skiej oraz wo­lon­ta­riusze. Na trasie obecni będą uczniowie klas mun­du­ro­wych z kilku pla­cówek z Ra­domia, Bia­ło­brzegów, Pionek i Chwa­łowic. Umun­du­ro­wa­nych wo­lon­ta­riuszy bę­dzie można spo­tkać na całej trasie biegu. Po­mogą nam uczniowie XI LO im. Sta­ni­sława Sta­szica w Ra­domiu, Za­kładu Do­sko­na­lenia Za­wo­do­wego w Ra­domiu, Ze­społu Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych im. Sta­ni­sława Sta­szica w Bia­ło­brze­gach, Cen­trum Kształ­cenia Za­wo­do­wego i Usta­wicz­nego w Chwa­ło­wi­cach oraz Cen­trum Kształ­cenia Za­wo­do­wego i Usta­wicz­nego w Pionkach.

***

Wciąż przyj­mo­wane są zgło­szenia do udziału w pół­ma­ra­tonie. Zgło­szeń można do­konać po­przez in­ter­ne­towy system, do któ­rego do­stęp znaj­duje się na stro­nach www​.po​lma​ra​ton​radom​.pl oraz www​.ma​ra​to​ny​pol​skie​.pl. Do­tych­czas, na li­ście star­towej zna­lazło się już ponad 1000 na­zwisk. W tym roku, w czasie 2. Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca’76 ro­ze­grane zo­staną mi­strzo­stwa Ma­zowsza le­karzy w pół­ma­ra­tonie oraz mi­strzo­stwa Polski w biegu z wózkiem.