Trwają przy­go­to­wania do 2. Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca’76. Trasa, tak jak przed ro­kiem, pro­wa­dzić bę­dzie, przez cen­trum miasta, między in­nymi w po­bliżu sie­dziby Lasów Pań­stwo­wych, w której w 1976 roku mie­ścił się Ko­mitet Wo­je­wódzki Pol­skiej Zjed­no­czonej Partii Ro­bot­ni­czej, przed którym ze­brali się uczest­nicy ro­bot­ni­czego pro­testu z 1976 roku. Przy po­mniku upa­mięt­nia­jącym wy­da­rzenia czerw­cowe znaj­dować bę­dzie się lotny fi­nisz o pu­char So­li­dar­ności. Meta biegu znaj­dować bę­dzie się na­to­miast na miej­skim sta­dionie przy ul. Na­ru­to­wicza 9.

- Sta­ramy się jak naj­le­piej przy­go­tować do biegu – za­pewnia Ta­deusz Kraska, po­my­sło­dawca biegu i jego or­ga­ni­zator, prezes Sto­wa­rzy­szenia Bie­giem Radom! – Dzięki wsparciu władz miast i miej­skich spółek, a zwłaszcza Miej­skiego Za­rządu Dróg i Ko­mu­ni­kacji, przy­go­to­wania prze­bie­gają sprawnie.

Nie za­braknie tech­nicz­nych no­winek. Wo­do­ciągi Miej­skie, nasz nowy partner, przy­go­to­wują pro­fe­sjo­nalne kur­tyny wodne, pod któ­rymi prze­biegać będą uczest­nicy. Usta­wione zo­staną w trzech miej­scach na trasie biegu, w oko­li­cach lot­niska na Sad­kowie, sie­dziby Lasów Pań­stwo­wych oraz na ulicy War­szaw­skiej. Kur­tyny prze­szły po­myślnie pierwsze testy i mamy na­dzieję, że spełnią swoją funkcję.

***

Wciąż przyj­mo­wane są zgło­szenia do udziału w pół­ma­ra­tonie i Cha­ry­ta­tywnej Mili. Zgło­szeń można do­konać po­przez in­ter­ne­towy system, do któ­rego do­stęp znaj­duje się na stro­nach www​.po​lma​ra​ton​radom​.pl oraz www​.ma​ra​to​ny​pol​skie​.pl. Do­tych­czas, na li­ście star­towej zna­lazło się już ponad 1000 na­zwisk. W tym roku, w czasie 2. Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca’76 ro­ze­grane zo­staną mi­strzo­stwa Ma­zowsza le­karzy w pół­ma­ra­tonie oraz mi­strzo­stwa Polski w biegu z wózkiem.