W związku z wie­loma py­ta­niami przy­po­mi­namy:
Biuro za­wodów czynne jest w na­stę­pu­ją­cych go­dzi­nach:
– so­bota (15.06) MOSiR ul. Na­ru­to­wicza godz. 15:0021:00
– nie­dziela (16.06) MOSiR ul. Na­ru­to­wicza godz. 7:008:30
Za­chę­camy osoby z Ra­domia, aby ode­brały swój pa­kiet w sobotę.

Przy­po­mi­namy, że za­pisy na pół­ma­raton w biurze za­wodów, będą moż­liwe tylko w so­botę.
Po od­biór pa­kietu zgła­szamy się z do­ku­mentem toż­sa­mości lub wy­peł­nionym upo­waż­nie­niem, które do­stępne jest na stronie za­pisów lub pod lin­kiem: https://​bit​.ly/​2​x​2JLtb