W sto­sunku do po­przed­nich edycji Pół­ma­ra­tonu, w roku 2019 mamy kilka zmian, tak trasy jak i ter­minów.. Warto sobie przypomnieć/​zapoznać się..

Ze względu na dro­gowe ro­boty bu­dow­lane, trasa pół­ma­ra­tonu bę­dzie się nieco różnić od ubie­gło­rocznej i od­bę­dzie się o ty­dzień wcze­śniej niż w po­przed­nich latach..

Naj­istot­niejszą zmianą jest, że nie bie­gniemy ul. Pod­walną, tylko dalej ul. Na­ru­to­wicza do Li­ma­now­skiego, do Wa­łowej i nie wbie­gamy w Rynek. W dal­szej części biegu nie wbie­gamy w ulicę Ko­cha­now­skiego, tylko w Ko­mu­nalną. Ostatnia zmiana, że bie­gniemy ul. Pu­ławską, do­bie­gamy do ul. Okrzei, Gi­serską i wpa­damy na Sło­wac­kiego w są­siedz­twie wiaduktu…

W po­rów­naniu do po­przed­niego roku jest parę drob­nych zmian. W czwartek 20 czerwca jest święto Bo­żego Ciała. Dla­tego po­sta­no­wi­liśmy w tym roku nasz bieg prze­łożyć o ty­dzień wstecz w po­rów­naniu do po­przed­nich edycji. Zo­ba­czymy jak to się prze­łoży na za­in­te­re­so­wanie. Wy­su­nę­liśmy się nieco poza główne ob­chody wy­da­rzeń czerw­co­wych w na­szym mie­ście. W ten sposób to po­winno się prze­łożyć na większe za­in­te­re­so­wanie mieszkańców…

Zmianie uległa rów­nież data biegu cha­ry­ta­tyw­nego. — Bieg Radości-​Dumne War­choły, na którym nam bardzo za­leży, od­bę­dzie się, tak jak bieg główny 16 czerwca. Chcemy pod­nieść rangę tego biegu. Jego start na­stąpi około 10 minut po starcie biegu głów­nego. Chcemy za­pewnić w ten sposób uczest­nikom od­po­wiednią oprawę, dużą liczbę wi­dzów na try­bu­nach stadionu…

Trasa Pół­ma­ra­tonu na mapie google.