W nie­dzielę 19 czerwca już po raz czwarty bie­gacze z całej Polski od­dali hołd bo­ha­terom Wy­da­rzeń Ra­dom­skich, które miały miejsce 40 lat temu. Tym razem nie trzeba było na całe szczę­ście wal­czyć z ORMO czy Mi­licją Oby­wa­telską i na­rażać się na re­per­kusje władz. Wy­zwa­niem była na pewno zaś po­goda — słońce nie oszczę­dzało uczest­ników, a tem­pe­ra­tura miej­scami do­cho­dziła do 30 stopni.…

Po­niżej re­portaż fil­mowy, jaki o im­prezie przy­go­tował znany portal, Ma​ra​to​ny​Pol​skie​.pl

Cały ar­tykuł tutaj