Pre­zen­tu­jemy obie­cane ze­brane linki do ga­lerii z na­szego pół­ma­ra­tonu, opu­bli­ko­wane przez inne osoby. Tutaj ga­lerie zdjęć użyt­kow­nika HO BOXX na fa­ce­booku.
Co cie­kawe piszą, że je­żeli je­ste­ście za­in­te­re­so­wani zdję­ciami z za­wodów w ory­gi­nalnym roz­miarze i roz­dziel­czości mo­żecie na­pisać do nich maila: ho.​box.​kontakt@​gmail.​com więc jeśli jest taka po­trzeba, polecamy.

ROZGRZEWKA PRZED STARTEM 

START PÓŁ­MA­RA­TONU

NA STA­DIONIE ZWY­CIĘZCA I NAJ­LEPSI ZA­WOD­NICY PO PRZE­KRO­CZERNIU LINII METY OD NR 5 DO 1027 (ALBUM NR 2)

NA STA­DIONIE PO PRZE­KRO­CZERNIU LINII METY OD NR 897 DO 943 (ALBUM NR 2)

NA STA­DIONIE PO PRZE­KRO­CZERNIU LINII METY I PRZY WBIEGU NA STA­DION OD NR 148 DO 1125 (ALBUM NR 3)

W PARKU PLANTY NIE­CAŁY KI­LO­METR PRZED METĄ OD NR 825 DO 1117 (ALBUM CZ.4)

W PARKU PLANTY NIE­CAŁY KI­LO­METR PRZED METĄ OD NR 820 DO 180 (ALBUM CZ.5)

W PARKU PLANTY NIE­CAŁY KI­LO­METR PRZED METĄ OD NR 838 DO 355 (ALBUM CZ.6)