Przy­po­mi­namy, że Biuro Za­wodów, czynne jest dziś od g.16.00. Za­chę­camy do od­bioru pa­kietów wła­śnie dzi­siaj, aby uniknąć ko­lejek w dniu ju­trzej­szym. Biuro mieści się na płycie bo­iska Hali Spor­towej Mosir, przy ul.Narutowicza 9. Uda­jemy się tam przez główne wej­ście, od strony ulicy Na­ru­to­wicza, nie sposób prze­gapić 😉 Dla pew­ności mapka na zdję­ciach i w linku 😉 Przy­po­mi­namy, że w tym samym czasie, na sta­dionie kilka kroków dalej, będą od­bywać się Biegi Dzieci, oraz o g. 19.15 Bieg Ra­dości — Dumne War­choły (2,5KM ), z atrak­cyj­nymi na­gro­dami nie­spo­dzian­kami lo­sowo przy­zna­wa­nymi, i na­gro­dami fi­nan­so­wymi dla naj­szyb­szych. Warto to choćby zo­ba­czyć, a naj­le­piej wziąć udział 😉

BIURO ZAWODOW MAPA [2]BIURO ZAWODOW DRZWI [3]BIURO ZAWODOW BOISKO [1]