O tym że warto uczest­ni­czyć w so­bot­nich bie­gach, mó­wi­liśmy już wiele razy.. Nie­zde­cy­do­wa­nych, prze­kona może widok jednej z wielu na­gród, jakie cze­kają na lo­sowo wy­ty­po­wa­nych uczest­ników 2,5KM Biegu — Dumne War­choły, któ­rego start za­pla­no­wany jest na godz. 19.15, wcze­śniej zaś od­będą się Biegi Dzieci. Rower który wi­dzimy, zo­stał ufun­do­wany przez Ga­lerię Sło­neczną, przy współ­udziale Sklepu Ro­we­ro­wego TYTAN w Ra­domiu http://​ty​tan​ro​wery​.pl Mamy także wiele in­nych na­gród, m.in. mar­kowy ta­blet! Przyjdźcie sami czy z dzie­cia­kami, na sta­dion Mosir przy ul. Na­ru­to­wicza 9 w so­botę od g.16.00 Koniecznie! 😉

rower do wygrania bieg warcholow2 [1280x768]

logo (1) GALERIA-SLONECZNA-NAJLEPSZA-POD-SLONCEM-RADOM