Miło nam po­in­for­mować, o przy­znaniu spe­cjalnej na­grody fi­nan­sowej, w ka­te­gorii „Naj­lepszy Ra­do­mianin, Naj­lepsza Ra­do­mianka” ufun­do­wanej przez Pre­zy­denta Miasta Ra­domia, w wy­so­kości 1000zł. W Ra­domiu na­grody za­wsze były dość wy­sokie, w wielu róż­nych ka­te­go­riach, tak pie­niężne, jak i rze­czowe, i cho­ciaż nie bie­gamy dla na­gród, miło jest takie do­stawać, warto też uho­no­rować wy­siłek tych naj­lep­szych. To co od­różnia Ra­domski Pół­ma­raton nieco od in­nych, to ist­nienie tzw. ka­te­gorii kra­jowej, oprócz ka­te­gorii open, dzięki której osobno mo­żemy okla­skiwać na po­dium naj­lep­szych w ogóle, czyli łącznie z za­wod­ni­kami o nie pol­skiej na­ro­do­wości (miejsca 13 pula na­gród 1800zł), oraz naj­lep­szych Po­laków (miejsca 16, pula na­gród 7400zł). Po­dobnie w in­nych ka­te­go­riach, naj­lepsi mogą li­czyć na atrak­cyjne na­grody. Na przy­kład, w Biegu Ra­dości — Dumne War­choły, oprócz na­gród fi­nan­so­wych dla trzech naj­lep­szych za­wod­ników wśród Pań i Panów (500,300 i 200zł), prze­wi­dziane są też na­grody nie­spo­dzianki, lo­sowo przy­zna­wane wśród wszyst­kich uczest­ników. Za­chę­camy do za­pi­sy­wania się, za­pisy on­line tylko do 16 czerwca!

RADOMIANIN-RADOMIANKA

Przy­po­mi­namy o za­pi­sach on­line! Po co stać w ko­lejce w biurze za­wodów, gdy można to zrobić przez internet!

SO­BOTA: 2,5KM DUMNE WAR­CHOŁY, BIEGI DZIECI:

LINK DO ZAPISÓW

NIE­DZIELA BIEG GŁÓWNY:

LINK DO ZAPISÓW