Czy wiecie, że nawet w so­botnim 2,5KM Biegu Ra­dości — Dumne War­choły, na naj­lep­szych na mecie cze­kają atrak­cyjne na­grody fi­nan­sowe? I to osobno dla Pań jak i Panów! 500,300 i 200zł od­po­wiednio za pierwsze drugie i trzecie miejsce w ka­te­gorii open, (w ka­te­go­riach wie­ko­wych pu­chary i wy­wo­łanie na po­dium 😉 ). Do­dat­kowo KAŻDY uczestnik biegu, może li­czyć na przy­zna­waną LO­SOWO, atrak­cyjną NA­GRODĘ rze­czową, któ­rych kil­ka­na­ście mamy już przy­go­to­wa­nych. JEDNĄ Z NICH JEST M.IN. TA­BLET! Fun­da­to­rami na­gród są między in­nymi: Ga­leria Sło­neczna, Su­per­market Piotr i Paweł, Delta Med, Fit­ness Pla­tinum, Wi­koss Sport 🙂 Cze­kamy na ko­lej­nych spon­sorów, warto zna­leźć się w tym eli­tarnym gronie, każ­dego uho­no­ru­jemy, wy­mie­nimy z nazwy czy imienia i na­zwiska, za­mie­ścimy linki/​wizytówki na na­szych stro­nach. Zapraszamy!

Za­chę­camy do za­pi­sy­wania się na:
BIEG RADOŚCI-​DUMNE WAR­CHOŁY (so­bota g.19.15)
http://​on​line​.da​ta​sport​.pl/​z​a​p​i​s​y​/​p​o​r​t​a​l​/​z​a​w​o​d​y​.​p​h​p​?​z​a​w​o​d​y​=2305

BIEGI DZIECI (so­bota OD g.16.00)
http://​on​line​.da​ta​sport​.pl/​z​a​p​i​s​y​/​p​o​r​t​a​l​/​z​a​w​o​d​y​.​p​h​p​?​z​a​w​o​d​y​=2305

BIEG GŁÓWNY (nie­dziela g.10.00)
http://​on​line​.da​ta​sport​.pl/​z​a​p​i​s​y​/​p​o​r​t​a​l​/​z​a​w​o​d​y​.​p​h​p​?​z​a​w​o​d​y​=2074

PRO­SIMY O ZA­PI­SY­WANIE ON­LINE! UŁA­TWIA TO PRACĘ NAM, A WAM GWA­RAN­TUJE ŻE NIE BĘ­DZIECIE STAĆ W KO­LEJ­KACH DE­NER­WUJĄC SIĘ ŻE WOLNO IDZIE! 😉

UWAGA! ELEK­TRO­NICZNY PO­MIAR CZASU PRO­WA­DZONY BĘ­DZIE NA WSZYST­KICH SO­BOT­NICH BIEGACH!

RE­GU­LAMIN SO­BOTA: http://biegiemradom.pl/wp-content/uploads/2016/03/IV-PM76-Regulaminy-Bieg-Rado%C5%9Bci-Biegi-Dzieci.pdf

RE­GU­LAMIN NIE­DZIELA: http://​bie​giem​radom​.pl/​w​p​-​c​o​n​t​e​n​t​/​u​p​l​o​a​d​s​/​2016​/​01​/​I​V​-​P​M​76​-​R​E​G​U​L​A​M​I​N​-​1​.​-​B​.​G​l​o​w​n​y​-.pdf

WWW: http://​po​lma​ra​ton​radom​.pl/

FA­CE­BOOK: https://​www​.fa​ce​book​.com/​P​o​l​m​a​r​a​t​o​n​R​a​d​o​m​s​k​i​e​g​o​C​z​e​r​wca76