RO­DZINNY FE­STYN DLA DZIECI MŁO­DZIEŻY I DO­RO­SŁYCH
W so­botę 18 czerwca od g.16.00 na sta­dionie Mosir, przy ul.Narutowicza 9.
Oprócz biegów, mamy do­dat­kowe atrakcje dla dzieci i do­ro­słych. Po raz pierwszy o dobrą za­bawę dzie­ciaków, za­dbają nie­wia­ry­godnie za­bawni, gwa­ran­tu­jący stały uśmiech ani­ma­torzy frmy Klaun Polska.
W ra­mach 4. Pół­ma­ra­tonu Ra­dom­skiego Czerwca 76, od­będą się tego dnia BIEGI DZIECI oraz 2,5KM BIEG RA­DOŚCI — DUMNE WAR­CHOŁY z atrak­cyj­nymi na­gro­dami dla naj­lep­szych oraz nagrodami-​niespodziankami lo­sowo przy­zna­wa­nymi uczestnikom.

Udział w Bie­gach Dzieci jest BEZ­PŁATNY, do Biegu Ra­dości wpi­sowe wy­nosi 20zł opła­cane on­line w mo­mencie RE­JE­STRACJIZA­PISZ SIĘ TERAZ!
Pro­simy o za­pi­sy­wanie się przez in­ternet, na miejscu opłata jest wyższa, i nie da się uniknąć kolejek.

animacje (4)

Przy­po­mi­namy, że w przed­dzień 4.Półmaratonu Ra­dom­skiego Czerwca 76, już od g. 16.00 na sta­dionie Mosir bę­dzie bardzo cie­kawie, pro­fe­sjo­nalni ani­ma­torzy za­dbają że­byśmy się nie nu­dzili. Będą gry i za­bawy dla dzieci, ale do­rośli też znajdą coś dla siebie. Dzie­ciaki będą bie­gały w swoich bie­gach, a punktem kul­mi­na­cyjnym, bę­dzie BIEG RA­DOŚCI — „DUMNE WAR­CHOŁY” na dy­stansie 2,5KM który mniej za­awan­so­wa­nych bie­gaczy za­chęci do udziału, z racji nie­wy­gó­ro­wa­nego dy­stansu, ści­ga­czom za­pewni fajny szybki tre­ning przed startem na­stęp­nego dnia w pół­ma­ra­tonie. Dla naj­lep­szych prze­wi­dziano na­grody fi­nan­sowe — 500, 300 i 200zł za od­po­wiednio 1-​sze 2-​gie i 3-​cie miejsce osobno w ka­te­gorii ko­biety i męż­czyźni. Oprócz tego każdy uczestnik biegu, bę­dzie mógł li­czyć na nie­spo­dziankę (na­grodę), a jaka to nie­spo­dzianka, do­wiemy się zaraz po biegu, na razie nie zdra­dzamy szcze­gółów 😉
Pro­simy o za­pi­sy­wanie się on­line, za­pisy na miejscu na pewno będą utrud­nione. UWAGA! ELEK­TRO­NICZNY PO­MIAR CZASU PRO­WA­DZONY BĘ­DZIE NA WSZYST­KICH SO­BOT­NICH BIE­GACH!
Pro­simy o za­pi­sy­wanie się on­line, za­pisy na miejscu na pewno będą utrud­nione. UWAGA! ELEK­TRO­NICZNY PO­MIAR CZASU PRO­WA­DZONY BĘ­DZIE NA WSZYST­KICH SO­BOT­NICH BIE­GACH!
ZA­PISY NA BIEGI SO­BOTNIE:
http://​on​line​.da​ta​sport​.pl/​z​a​p​i​s​y​/​p​o​r​t​a​l​/​z​a​w​o​d​y​.​p​h​p​?​z​a​w​o​d​y​=2305
ZA­PISY NA BIEG GŁÓWNY (NIE­DZIELA):
http://​on​line​.da​ta​sport​.pl/​z​a​p​i​s​y​/​p​o​r​t​a​l​/​z​a​w​o​d​y​.​p​h​p​?​z​a​w​o​d​y​=2074
RE­GU­LAMIN: Re­gu­lamin Biegu Ra­dości i biegów dzieci