Przy­po­mi­namy, że w przed­dzień biegu głów­nego, już od g. 16.00 na sta­dionie Mosir bę­dzie bardzo cie­kawie, pro­fe­sjo­nalni ani­ma­torzy za­dbają że­byśmy się nie nu­dzili. Będą gry i za­bawy dla dzieci, ale do­rośli też znajdą coś dla siebie. Dzie­ciaki będą bie­gały w swoich bie­gach, a punktem kul­mi­na­cyjnym, bę­dzie BIEG RA­DOŚCI — „DUMNE WAR­CHOŁY” na dy­stansie 2,5KM który mniej za­awan­so­wa­nych bie­gaczy za­chęci do udziału, z racji nie­wy­gó­ro­wa­nego dy­stansu, ści­ga­czom za­pewni fajny szybki tre­ning przed startem na­stęp­nego dnia w pół­ma­ra­tonie. Dla naj­lep­szych prze­wi­dziano na­grody fi­nan­sowe — 500, 300 i 200zł za od­po­wiednio 1-​sze 2-​gie i 3-​cie miejsce osobno w ka­te­gorii ko­biety i męż­czyźni. Oprócz tego każdy uczestnik biegu, bę­dzie mógł li­czyć na nie­spo­dziankę (na­grodę), a jaka to nie­spo­dzianka, do­wiemy się zaraz po biegu, na razie nie zdra­dzamy szcze­gółów 😉
Pro­simy o za­pi­sy­wanie się on­line, za­pisy na miejscu na pewno będą utrud­nione. UWAGA! ELEK­TRO­NICZNY PO­MIAR CZASU PRO­WA­DZONY BĘ­DZIE NA WSZYST­KICH SO­BOT­NICH BIEGACH!

ZA­PISY NA BIEGI SOBOTNIE

ZA­PISY NA BIEG GŁÓWNY (NIEDZIELA)

RE­GU­LAMIN

plakat-sobota-niedziela-550