Po wy­róż­nie­niach ze strony władz miej­skich za do­ko­nania 2015 roku, w trakcie Gali Mi­strzów Sportu Miasta Ra­domia, gdzie przy­po­mnijmy III Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca zo­stał wy­brany IM­PREZĄ ROKU, bardzo miło nam za­ko­mu­ni­kować o ko­lej­nych pre­sti­żo­wych wy­róż­nie­niach. W gło­so­waniu na naj­lepsze im­prezy bie­gowe 2015 roku, prze­pro­wa­dzone przez znany portal Ma​ra​to​ny​Pol​skie​.pl obie nasze naj­waż­niejsze im­prezy, czyli III Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca 76, oraz X Ma­raton Trzeź­wości, za­jęły wy­sokie miejsca w wielu kla­sy­fi­ka­cjach. W ka­te­gorii im­prez du­żych nasz Pół­ma­raton zajął DRUGIE MIEJSCE W POLSCE, a w woj. ma­zo­wieckim MIEJSCE PIERWSZE! W ka­te­gorii ma­ra­tonów po­niżej 1000 osób X Ma­raton Trzeź­wości upla­sował się na SZÓ­STYM MIEJSCU w Polsce, zaś w ka­te­gorii im­prez w całym woj. ma­zo­wieckim od­po­wiednio PIERWSZE I SZÓSTE MIEJSCE gdzie nasz Pół­ma­raton wy­grał z tak po­waż­nymi kontr­kan­dy­da­tami, jak ORLEN WARSAW MA­RA­THON, MA­RATON WAR­SZAWSKI, czy PÓŁ­MA­RATON WAR­SZAWSKI. Dzięki temu, mo­żemy po­słu­giwać się spe­cjalną od­znaką i ty­tułem ZŁOTY BIEG, wy­róż­nia­jąca nasze im­prezy. Bardzo nam z tego ty­tułu miło, to naj­lepsza za­chęta do dal­szej trudnej, ale i przy­no­szącej wiele sa­tys­fakcji pracy.
Do­kładny wykaz TUTAJ

ngg_​shortcode_​0_​placeholder