W tym roku, w prze­ci­wień­stwie do lat ubie­głych, spory od­cinek trasy, pro­wa­dził główną, re­pre­zen­ta­cyjną ulicą Ra­domia — Że­rom­skiego. To bardzo po­pu­larny wśród miesz­kańców deptak, pełen spa­ce­ro­wi­czów, w na­tu­ralny sposób sta­ją­cych się ki­bi­cami dla bie­gaczy, i ży­wio­łowo ich dopingującymi.

ngg_​shortcode_​0_​placeholder

To wła­śnie tutaj, tuż za punktem kon­tro­lnym na 5 km, ustawił się nasz fo­to­graf, dzięki czemu w ga­lerii zdjęć, wi­dzimy bardzo cie­kawe ujęcia, z ulicą Że­rom­skiego w tle. Tutaj także, naj­lepsi bie­gacze, wy­prze­dzają ostat­nich „wóz­ko­wi­czów”, którzy na trasę wy­ru­szyli 3 mi­nuty wcze­śniej niż główna stawka biegnących.

Kenijczyce na Żeromce

ngg_​shortcode_​1_​placeholder

(Wkrótce, na Pi­casa Web, będą do­stępne bardzo ob­szerne ga­lerie, li­czące po kilka ty­sięcy zdjęć)