ZA­PRA­SZAMY DO UDZIAŁU W CHA­RY­TA­TYWNEJ MILI oraz w RO­DZINNYM BIEGU PO­KOLEŃ w ra­mach PÓŁ­MA­RA­TONU RA­DOM­SKIEGO CZERWCA 76… No­wo­ścią w sto­sunku do po­przed­nich edycji jest to, że wspo­mniane wcze­śniej biegi, oraz biegi dzieci i mło­dzieży, od­będą się w przed­dzień biegu głów­nego w so­botę 20 czerwca. Szcze­góły w re­gu­la­mi­nach i na na­szych stro­nach in­ter­ne­to­wych. Za­chę­camy do za­pisów, udział choćby w Biegu Cha­ry­ta­tywnym, to świetny sposób na do­ło­żenie swojej ce­giełki, do po­mocy po­trze­bu­jącym jej (uzy­skane pie­niądze zo­staną na taki prze­ka­zane). Za­chę­camy do za­pisów, na razie do Biegów Cha­ry­ta­tyw­nego i Ro­dzin­nego, wkrótce otwo­rzymy za­pisy do Biegów Dzieci i Mło­dzieży.
ZA­PISY:
CHA­RY­TA­TYWNA MILA
BIEG RO­DZINNY
RE­GU­LA­MINY:
CHA­RY­TA­TYWNA MILA i BIEG RODZINNY

UWAGA ! ! ! ZA­PISY DO CHA­RY­TA­TYWNEJ MILI, PRO­WA­DZONEPO­PRZEZ GŁÓWNY PANEL ZA­PISÓW DA​TA​SPORT​.PL PO­MIMO WI­DOCZNEJ DATY IM­PREZY 21 CZERWCA, WY­BRANIE OPCJICHA­RY­TA­TYWNA MILA” W TRAKCIE, OZNACZA ZA­PI­SANIE SIĘ NA TEN WŁA­ŚNIE BIEG, OD­BY­WA­JĄCY SIĘ W DNIU 20 CZERWCA O GODZ. 18.30.

BIEG-RODZINNY-BIEG-CHARYTATYWNY