Na na­szych pro­fi­lach na fa­ce­booku, można obej­rzeć już grubo ponad 2 ty­siące zdjęć z im­prezy, suk­ce­sywnie będą też po­ja­wiać się też także na tej stronie, jednak w mniej­szej ilości, ale z po­da­niem źródła i linków, po któ­rych łatwo bę­dzie się do tych zdjęć prze­nieść.
Tym­czasem za­pra­szamy do obej­rzenia ga­lerii do­ku­men­tu­jącej sam mo­ment startu.

NA STARCIE CZĘŚĆ 1

NA STARCIE CZĘŚĆ 2

NA STARCIE CZĘŚĆ 3

NA STARCIE CZĘŚĆ 4

NA STARCIE CZĘŚĆ 5

NA STARCIE CZĘŚĆ 6