Okrę­gowa Izba Le­karska w War­szawie była współ­or­ga­ni­za­torem zmagań naj­młod­szych bie­gaczy, to­wa­rzy­szą­cych 2. Pół­ma­ra­to­nowi Ra­dom­skiego Czerwca’76. Naj­młodsi ry­wa­li­zo­wali na tra­sach, wy­ty­czo­nych na miej­skim stadionie.

Biegi dzieci do­star­czyły nie mniej­szych emocji, niż zma­gania na dy­stansie pół­ma­ra­tonu. Ich współ­or­ga­ni­za­torem była Okrę­gowa Izba Le­karska w War­szawie, która przy­go­to­wała atrak­cyjne upo­minki i bo­gate pa­kiety star­towe. Uczniowie gim­na­zjów i szkół po­nad­gim­na­zjal­nych po­biegli na dy­stansie 1 mili.

WY­NIKI na końcu wpisu /​na dole strony/​
Zdjęcia z biegów dzieci — część I godz. 9.109.30

Zdjęcia z biegów dzieci — część II godz. 9.309.45

Wy­niki biegów dzieci i młodzieży
dziew­częta chłopcy
przed­szko­laki: przed­szko­laki:
1. Lena Czerwiec, 1. To­masz Michalski,
2. Daria Bartnik, 2. Ma­ciej Alberski,
3. Maja Wojtuniak; 3. Krzysztof Górski;
klasy I-​II: klasy I-​II:
1. Ka­ta­rzyna Brzózka, 1. Adam Ciecieląg,
2. Alicja Kalbarczyk, 2. Jan Głogowski,
3. Julia Wojtuniak; 3. Jakub Henzel;
klasy III-​IV: klasy III-​IV:
1. Olga Grabowska, 1. Leon Chojnacki,
2. Alek­sandra Woźniak, 2. Filip Chojnacki,
3. Alek­sandra Skórkiewicz; 3. Oskar Jagodziński;
klasy V-​VI: klasy V-​VI:
1. Paula Kosmala, 1. Bar­tosz Bernaciak,
2. We­ro­nika Wątły, 2. Ma­teusz Kacprzak,
3. Zu­zanna Klochowicz; 3. Julia Balcerek;
gim­nazja: gim­nazja:
1. Maja Dyoniziak, 1 Ma­teusz Dębski,
2. Na­talia Zając. 2. Adam Ścibor,
3. Kinga Balińska; 3. Mi­chał Orlik;
średnie: po­nad­gim­na­zjalne:
1. Mar­tyna Chmiel, 1. Ma­teusz Wątły,
2. Dag­mara Pastuszka, 2. Jan Słyk,
3. Na­talia Cheda;